služby

geodetická činnost

katastr nemovitostí:

- geometrické plány : 

 • pro vyznačení budovy
 • pro vyznačení rozestavěné budovy (pro úvěry a hypotéky)
 • pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy (přístavba)
 • pro vyznačení vodního díla nebo změny obvodu vodního díla
 • pro rozdělení pozemku
 • pro změnu hranice pozemku
 • pro vyznačení věcného břemene
 • pro doplnění katastru o pozemek dosud evidovaný ve zjednodušené evidenci
 • pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

Geometrický plán je  technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí, zobrazuje-li se tato změna do katastrální mapy. Tvoří vždy  neoddělitelnou součást listin podle nichž má být proveden zápis této změny  do katastru nemovitostí.

- vytyčování hranic ( pozemky KN i PK )

Vytyčování hranic je zeměměřickou činností při níž se v terénu trvalým způsobem vyznačí hranice pozemků, nemá vliv na změnu, vznik nebo zánik věcných práv k nemovitostem.

investiční výstavba:

 • vytyčování staveb před začátkem výstavby – vytyčení prostorové polohy stavby podle projektu v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením
 • dokumentace skutečného provedení stavby (geodetická část)
 • dokumentace skutečného stavu budovy (vyhotovení stavebních plánů)
 • zaměřování inženýrských sítí
 • určení kubatur hmoty (skládek, náspů, výkopů)
 • mapové podklady pro projektovou činnost
 • účelové mapy velkého měřítka

realitní činnost

 • odborné konzultace a poradenství v oblasti katastru nemovitostí (právní vztahy k nemovitostem, převody nemovitostí)
 • návrh na vklad do katastru nemovitostí
 • zprostředkování znaleckého posudku na nemovitost 
geodetické služby Geo-Real Tábor s.r.o. / info@georealtabor.cz
www stránky: KALI.cz


25.7. 08:53:29

Vážení zákazníci, oznamujeme, že ke dni 28.7.2016 ukončujeme provoz naší pevné linky ( 381252715). Nadále nás může ...
více info
26.10. 09:21:06

Rozšiřujeme naše působení v lokalitách Český Krumlov, České Budějovice. ...
více info